صفحه ها
 

آدرس سرورهای ما

در قسمت زیر میتوانید لیست سرورهای ما را به تفکیک سرویسها مشاهده کنید
اتصال به سرورهای پروکسی STunnel , Tunnel+ فقط از طریق کانکشن هوشمند امکانپذیر است.

سرویس Kerio VPN

 
 • us-k.goadd.net
 
 
 • nl-k.goadd.net
 
 
 • uk-k.goadd.net
 
 
 • fr-k.goadd.net
 

سرویس  ( Double VPN ( PPTP & L2TP

 
 • usd.goadd.net
 
 
 • nld.goadd.net
 
 
 • ukd.goadd.net
 
 
 • frd.goadd.net
 

سرویس Cisco VPN

 
 • us-c.goadd.net
 
 
 • nl-c.goadd.net
 
 
 • uk-c.goadd.net
 
 
 • fr-c.goadd.net
 

سرویس Https | پورت : ۴۴۴

 
 • us-h.goadd.net
 
 
 • nl-h.goadd.net
 
 
 • uk-h.goadd.net
 
 
 • fr-h.goadd.net
 

سرویس  SOCKS5

 
 • بعد از خرید اطلاعات ارسال خواهد شد
 
 
 • بعد از خرید اطلاعات ارسال خواهد شد
 

سرویس  IPSec

 
 • usip.goadd.net
 
 
 • ukip.goadd.net
 

سرویس  IKev2

 
 • usik.goadd.net
 
 
 • ukik.goadd.net